Prayer Breakfast
  1. May Kenya National Prayer Breakfast
  2. October Uganda National Prayer Breakfast
  3. November Burundi National Prayer Breakfast
  4. Rwanda National Junior Prayer Breakfast
  5. Burundi National Junior Prayer Breakfast